Paserstwo

Paserstwo

Pasterstwo

Paserstwo polega na kupowaniu rzeczy pochodzących z przestępstwa np. kradzieży, rozboju, przywłaszczenia. Jako przestępstwo jest opisane w art. 291 kodeksu karnego, które będzie polegało na:

 • nabyciu rzeczy,
 • pomocy przy zbyciu rzeczy,
 • przyjęciu rzeczy,
 • pomaganiu w ukryciu rzeczy.

Trzeba pamiętać, że nie ma znaczenia czy pomoc w zbyciu lub ukryciu rzeczy była skuteczna. Złodziej, który zbywa lub ukrywa rzecz kradzioną nie będzie popełniał przestępstwa paserstwa. Sprawca taki będzie odpowiadał jedynie za kradzież. Warto mieć na uwadze, że przestępstwo paserstwa jest czynem przepołowionym i jeśli wartość rzeczy będzie poniżej 500,00 zł to sprawca nie będzie popełniał przestępstwa, ale jedynie wykroczenie z art. 122 § 2 kodeksu wykroczeń.

Przedmiot przestępstwa

Przedmiotem paserstwa będzie rzecz zarówno jako ruchomość jak i nieruchomość uzyskana za pomocą czynu zabronionego. Przedmiotem wykonawczym paserstwa może być tylko ta rzecz, która została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, a nie rzecz uzyskana w zamian za nią. Nie ma natomiast znaczenia, czy paser realizuje swoje czynności ze sprawcą czynu, z którego pochodzi przedmiot wykonawczy, czy z osobą, która przejęła władztwo nad rzeczą w międzyczasie

Szczególne rodzaje paserstwa

Do szczególnych rodzajów paserstwa należeć będzie:

 • Paserstwo programu komputerowego przewidziane w art. 293 k.k. W odróżnieniu od klasycznego przestępstwa paserstwa przedmiotem czynu będzie nie rzecz a program komputerowy. Przestępstwo to można popełnić zarówno umyślnie jak i nieumyślnie. Sprawca będzie podlegał odpowiedzialności karnej podobnej do art. 291 i 292 k.k.

Odrębnym przestępstwem karno-skarbowym jest tzw. paserstwo akcyzowe opisanym w art. 63 kodeksu karnego skarbowego. Dotyczy ono towarów obłożonych akcyzą, np. alkoholu, papierosów. Przestępstwem jest m.in. bezprawny przywóz do Polski towarów akcyzowych, bez ich oznaczenia znakami akcyzy, czy nielegalna produkcja wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym. Za paserstwo akcyzowe (art. 65 K.k.s.) odpowie ten, kto takie wyroby:

 • nabywa,
 • przechowuje,
 • przewozi, przesyła lub przenosi,
 • pomaga w zbyciu,
 • przyjmuje,
 • pomaga w ukryciu.

Jeśli sprawca robi to umyślnie, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli nieumyślnie grozi mu grzywna. W przypadku wykroczenia (jeśli nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę) będzie podlegał karze grzywny.

Odpowiedzialność karna

Sprawca przestępstwa opisanego w artykule 291 kodeksu karnego będzie podlegał odpowiedzialności karnej w postaci kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku mniejszej wagi grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku. Do przypadku mniejszej wagi sąd uwzględniać będzie w szczególności niewielką wartość przedmiotu czynu i brak korzyści po stronie pasera, rodzaj czynności sprawczej i stopień świadomości towarzyszącej zamiarowi. Jednak w przypadku mienia znacznej wartości odpowiedzialność karna będzie surowsza i kara wyniesie do 10 lat pozbawienia wolności. Za mienie znacznej wartości kodeks karny uznaje rzecz, której wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych. Warto podkreślić, że takiej samej odpowiedzialności będzie podlegał podżegacz oraz pomocnik. W przypadku wykroczenia sprawca paserstwa będzie podlegał karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w odróżnieniu od paserstwa nieumyślnego będzie karalne.

Blog

Tagi: Art. 122 k.w., Art. 291 k.k., Art. 292 k.k., Art. 293 k.k., Art. 65 k.k.s.

  Dodaj komentarz

  Zapraszam do komentowania i dyskusji.