Elektroniczna windykacja

Elektroniczna windykacja

człowiek piszący na komputerze jako metafora windykacji elektronicznej

W elektronicznym postępowaniu upominawczym stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z przepisów art. 505 ze zn. 28 ? art. 505 ze zn. 37 Kodeksu postępowania cywilnego.

Postępowanie to ma charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Korzyść, jakie niesie ze sobą elektroniczna forma to po pierwsze uproszczenie, po drugie obniżenie kosztów postępowania, natomiast po trzecie i co najważniejsze skrócenie czasu wydania nakazu zapłaty.

Komunikacja pomiędzy powodem a sądem odbywa się tyko u wyłącznie w drodze elektronicznej, natomiast pomiędzy pozwanym a sądem drogą tradycyjną.

Co z pełnomocnictwem?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym pełnomocnik nie dołącza swojego pełnomocnictwa do sprawy, jednak powinien się na nie powołać, dokładnie je opisując poprzez wskazanie daty udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu.

Opłata sądowa

Opłata sądowa od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu, jednak zgodnie z zasadami ogólnymi nie może być niższa niż 30 zł.

W przypadku niewniesienia opłaty od pozwu przewodniczący nie wzywa do jej uiszczenia a pozew nie wywołuje skutków.

Klauzula wykonalności

Po uprawomocnieniu się nakazu, który został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu.