Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności może zostać orzeczona za wiele przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym. Przewidziana została w art. 34 kodeksu karnego. Czas trwania odbywania takiej kary może wynosić od miesiąca do 2 lat. Polega ona na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne albo potrąceniu od 10 do 25 % wynagrodzenia za pracę.

Kodeks karny nakłada na skazanego na karę ograniczenia wolności dodatkowe obowiązki w postaci zdawania sprawozdania z przebiegu kary, co więcej skazany ma zakaz zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody Sądu.

Co więcej Sąd fakultatywnie może orzec wobec skazanego również inne obowiązki przewidziane w art. 39 pkt 7 i 72 pkt 2-7b kodeksu karnego. A są to mianowicie

 • świadczenie pieniężne,

 • przeproszenie pokrzywdzonego,

 • wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

 • wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

 • powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

 • poddania się terapii uzależnień,

 • poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

 • uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych

 • powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

 • powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami
  w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób

 • opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Sąd orzekając o dodatkowych obowiązkach sprawcy będzie brał pod uwagę czyn jakiego się dopuścił, dany stan faktyczny, problemy skazanego (uzależnienia, zaburzenia psychiczne). Kara ta ma za zadanie przede wszystkim sprawcę wychować, jednocześnie pozwalając mu na przebywanie na wolności.

Należy jednak pamiętać, że kara ograniczenia wolności może zostać zamienione na karę pozbawienia wolności jeżeli skazany nie wykona nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne albo nie będzie przestrzegał innych nałożonych na niego obowiązków. W takim wypadku 2 dni kary ograniczenia wolności zamienia się na jeden dzień pozbawienia wolności. Jednakże jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy. Co więcej W razie gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania Watro również pamiętać na postanowienie w przedmiocie kary zastępczej przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

Blog, Prawo karne

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.