Kolizja drogowa ? art. 86 kodeksu wykroczeń

Kolizja drogowa ? art. 86 kodeksu wykroczeń

Kolizja drogowa

Pojęcie kolizji drogowej nie funkcjonuje w polskim prawie, jednakże możemy posłużyć się następującym opisem: kolizja drogowa to zdarzenie podczas którego dochodzi do powstania strat wyłącznie materialnych, bez wyrządzenia osobom w niej uczestniczącej krzywdy w postaci np. śmierci, urazów.

W razie wystąpienia kolizji drogowej sprawca będzie odpowiadał z art. 86 kodeksu wykroczeń, który brzmi następująco:

Art. 86. [Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym]

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu

lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Należy więc stwierdzić, że kolizja będzie spowodowaniem niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, na drodze publicznej, w strefie zamieszkania i w strefie ruchu. Kierowca jest zobowiązany do zachowania na drodze szczególnej ostrożności ? czyli jak wskazuje ustawa Prawo o ruchu drogowym – przez określenie „szczególna ostrożność” należy rozumieć zachowanie ostrożności polegającej na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu, a więc pieszego, kierującego, a także innej osoby przebywającej w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze, do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Należy również odróżnić odpowiedzialność z art. 86 kodeksu wykroczeń od odpowiedzialności za przestępstwo przewidziane w art. 177 kodeksu karnego ? warto zauważyć,
że różnica polega głównie na stopniu naruszenia zasad bezpieczeństwa, różne będzie także natężenie skutków takiego naruszenia. Jeżeli w wyniku zdarzenia u uczestnika dojdzie do obrażeń przewidzianych w art. 157 kodeksu karnego czy art. 156 § 1 kodeksu karnego ? wtedy mamy do czynienia z odpowiedzialnością sprawcy za przestępstwo przewidziane w art. 177 kodeksu karnego.

Blog

Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.