Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Kraty aresztu jako synonim zawieszenia kary

Warunkowe zawieszenie wykonania kary jest jednym z przewidzianych w prawie karnym środków tzw. probacyjnych.

Polega na wstrzymaniu realizacji orzeczonej kary na dokładnie oznaczony okres próby. Zachowanie skazanego w tym okresie decyduje, czy kara ta zostanie ostatecznie wykonana.

Jaką karę można warunkowo zawiesić?

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej roku, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Co sąd bierze pod uwagę warunkowo zawieszając wykonanie orzeczonej kary?

Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

W stosunku do kogo nie stosuje się warunkowego zawieszenia wykonania kary?

Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do sprawcy tzw. recydywisty, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Ponadto, zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub grzywny nie stosuje się wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim.

Wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4 (osobą, która będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym) sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Występek o charakterze chuligańskim

Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

Na jaki okres próby sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary?

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:

  1. od 2 do 5 lat ? w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. od roku do 3 lat ? w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.

W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, okres próby wynosi od 2 do 5 lat.

Czy warunkowo zawieszając wykonanie orzeczonej kary sąd może orzec dodatkowo inną karę?

Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może orzec grzywnę, jeżeli jej wymierzenie na innej podstawie nie jest możliwe.

Natomiast w razie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, grzywna orzeczona nie podlega wykonaniu; kara pozbawienia wolności ulega skróceniu o okres odpowiadający liczbie uiszczonych stawek dziennych z zaokrągleniem do pełnego dnia.

Jakie obowiązki sąd może orzec obok kary, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone?

Zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do:

1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby
2) przeproszenia pokrzywdzonego,
3) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
4) wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu
5) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających
6) poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym,
6a) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
7) powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
7a) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,
7b) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
8) innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa.

Kiedy sąd zarządzi wykonanie kary warunkowo zawieszonej?

Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.

Jaki skutek dla skazanego ma upływ okresu próby?

Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania.