Zażalenie na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania

Zażalenie na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Co zrobić gdy organ nie podjął czynności albo bezprawnie przedłuża postępowanie a przecież bywa, że czas rozpatrzenia sprawy ma szczególnie istotne znaczenie? O tym poniżej.

W jakim terminie powinny być załatwiane sprawy administracyjne?

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Kiedy można wnieść zażalenie?

Prawo wniesienia zażalenia powstaje z momentem upływu podstawowego lub dodatkowego terminu załatwienia sprawy. Bieg terminu rozpoczyna się z dniem wszczęcia postępowania administracyjnego.

Załatwienie sprawy po upływie dłuższych terminów NSA uznaje za rażące naruszenie przepisów, „niewątpliwe uchybienie”, jednakże przy ustalaniu czy miało to istotny wpływ na wynik, postuluje uwzględnianie realiów każdej konkretnej sprawy (zob. uzasadnienie wyr. NSA z dnia 26 lutego 1996 r., SA/Ka 2892/94)

Gdzie wnieść zażalenie?

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłość postępowania należy wnieść bezpośrednio do właściwego organu wyższego stopnia.

Czego żądać w razie bezczynności lub przewlekłości postępowania?

Należy żądać wyznaczenia organowi administracji terminu załatwienia sprawy oraz wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia. Często pomocne jest zażądanie ustalenia osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie oraz powzięcia kroków mających na celu zapobieżenie naruszenia prawa w przyszłości.

Organ wyższego stopnia sprawdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie odbyło się z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto, powinien wyznaczyć możliwie najkrótszy termin jej załatwienia. Jednakże, organ administracji publicznej wyższego stopnia nie może udzielać organowi niższego stopnia wskazówek co do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.