Kiedy nabywa się spadek?

Kiedy nabywa się spadek?

Art. 925 kodeksu cywilnego reguluje, że spadek nabywa się z chwilą otwarcia spadku. Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Zatem nabycie spadku nie wymaga żadnej aktywności spadkobiercy lub sądu. Często się zdarza, że spadkobierca nawet nie wie o tym, że właśnie nabył spadek, dlatego można mówić o prowizorycznym nabyciu spadku. W momencie w którym spadkobierca poweźmie informację o tym, że spadek nabył, ma prawo objąć spadek w samodzielne władanie. Może się on domagać od osoby faktycznie władającej spadkiem, aby wydała mu cały spadek lub poszczególne przedmioty spadkowe.

Co obejmuje spadek?

W polskim prawie spadkobierca na mocy jednego zdarzenia wchodzi w ogół praw i obowiązków osoby zmarłej. Spadkobierca w przypadku sukcesji uniwersalnej obejmuje nie tylko aktywa, ale także pasywa. Do spadku wchodzić będą wszystkie prawa jakimi dysponowała zmarła osoba za wyjątkiem:

  1. praw i obowiązków zmarłego o charakterze niemajątkowym (np. wizerunek, imię i nazwisko) lub ściśle związanych z jego osobą (np. prawo do żądania alimentów),

  2. niemajątkowych praw rodzinnych, wynikających z małżeństwa lub pokrewieństwa (np. prawo do żądania separacji),

  3. praw i obowiązków wynikających z dziedziny prawa karnego (np. obowiązek odbycia kary pozbawienia wolności), administracyjnego (np. zezwolenia administracyjne na prowadzenie określonej działalności), czy finansowego,

  4. praw, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (np. prawo do dożywocia).

W przypadku jakby się okazało, że zobowiązania spadkodawcy przewyższają aktywa spadku to na podstawie art. 1018 § 3 kodeksu cywilnego może odrzucić spadek.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Spadkodawca swoje oświadczenie woli o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa przed notariuszem lub sądem. Spadkobierca może przyjąć spadek wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe), z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe) lub odrzucić. Termin na złożenie oświadczenia wynosi 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o tytule swojego powołania. Opłata za oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi 50 zł za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku + 5 zł za wpis do rejestru spadkowego. W przypadku złożenia wniosku do sądu złożenie oświadczenia woli następuje już w samym wniosku więc spadkobierca nie musi się obawiać tego czy dotrzyma terminu jeśli rozprawa zostanie wyznaczony już po upływie tych 6 miesięcy. Należy także pamiętać, że przedmioty spadkowe przejdą na własność spadkobiercy nie w terminie uprawomocnienia się orzeczenia, ale od momentu nabycia spadku.

Blog

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.