Warunkowe zwolnienie

Warunkowe zwolnienie

warunkowe zwolnienie, zakład karny

Warunkowe zwolnienie przedterminowo jest instytucją prawa, która umożliwia skazanym wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego.

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

 

Terminowe przesłanki warunkowego zwolnienia

Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary.

Natomiast w przypadku recydywisty warunkowe zwolnienie może nastąpić po odbyciu dwóch trzech kary, a w przypadku multirecydywisty po odbyciu trzech czwartych kary.

W przypadku skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można go warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach Sąd wymierzając karę pozbawienia wolności może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia.

Okres próby

Okres próby jest to czas pozostały do odbycia kary, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat.

Jeżeli skazanym jest multirecydywista, okres próby nie może być krótszy niż 3 lata.

Natomiast w razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat.

Uznanie kary za odbytą

Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Zwolnienie a kara ograniczenia wolności

Skazanego na karę ograniczenia wolności, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary, przy czym przestrzegał porządku prawnego i sumiennie wykonywał wskazaną pracę, jak również spełnił nałożone na niego obowiązki i orzeczone środki karne, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną.