Wcześniejsza emerytura ? szkodliwe warunki pracy

Wcześniejsza emerytura ? szkodliwe warunki pracy

Człowiek w bólu

Za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia.

Poniżej kilka istotnych zagadnień odnośnie możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę z uwagi na szczególne warunki pracy.

Przesłanki uzyskania emerytury

Aby uzyskać wcześniejszą emeryturę z tytułu szczególnych warunków pracy należy:

  • udowodnić okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • udowodnić także wymagany okres pracy w szczególnych warunkach;
  • osiągnąć wymagany wiek emerytalny, zróżnicowany z uwagi na płeć oraz rodzaj pracy;

Kwestie dotyczące m. in. rodzaju prac lub stanowisk oraz warunków skorzystania z emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43)

Państwowy czy prywatny pracodawca?

Nie ma to znaczenia, ponieważ emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach można uzyskać bez względu na to, czy zatrudnienie to było wykonywane u państwowego czy u prywatnego pracodawcy. Ważne aby praca w szczególnych warunkach była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Powyższe oznacza, że nie jest możliwe zaliczenie do stażu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze m. in. okresu, w którym praca ta była wykonywana np. na pół etatu.

Warunek - powszechny wiek emerytalny

Wcześniejsza emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze może być przyznana tylko takiej osobie, która na dzień zgłoszenia wniosku o to świadczenie nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego.