Archiwa autora: Libero

Wcześniejsze zwolnienie z dozoru elektronicznego

Wyrok pozbawienia wolności nie musi oznaczać osadzenia w zakładzie karnym. w wielu sprawach jako adwokat reprezentuję skazanych w postępowaniach o udzielenie zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego tzw. SDE lub raczej „obrączka”. W przypadku odbywania tej formy kary, możliwe jest ubieganie się o wcześniejsze zwolnienie z dozoru elektronicznego.

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Odbywanie kary pozbawienia wolności przy pomocy urządzeń elektronicznych poza zakładem karnym polega na tym, że osoba poddana pod dozór elektroniczny musi przebywać w określonym miejscu i godzinach. Urządzenie przymocowane na nodze, będzie wysyłać sygnał do centrali monitorującej miejsce przebywania skazanego. Jeżeli takowe miejsce osadzony opuści – urządzenie wysyła sygnał alarmowy do centrali, wtedy trzeba się tłumaczyć. Naruszenie nie oznacza od razu wdrożenia kary do wykonania w zakładzie karnym, ale trzeba uważać.

Przesłanki ogólne dla dozoru elektronicznego

 • orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku i 6 miesięcy,
 • orzeczona kara pozbawienia wolności jest w wymiarze niższym niż 3 lata lub dotyczy osób, którym do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy,
 • kara w postaci „obrączki” jest wystarczająca by zostały osiągnięte jej cele wychowawcze oraz zapobiegnięcie popełnieniu ponownego przestępstwa,
 • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
 • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie przez niego kary w miejscu zamieszkania (trzeba złożyć odpowiedni formularz podpisany przez te osoby),
 • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne (zwykle w ciągu 3 tygodni sprawdza to ekipa techniczna, musi być sygnał GPS)

O odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego może się starać zarówno osoba, która już odbywa tę karę w Zakładzie Karnym, jak i taka która dopiero ma ją rozpocząć. Zatem jeżeli złożony zostanie wniosek po uprawomocnieniu kary ale zdarzy się, że przed posiedzeniem w Sądzie Okręgowym nastąpi osadzenie w zakładzie karnym, to wniosek nie przepada, nadal jest aktualny i rozpoznany zostaje na tzw. wokandzie czyli na posiedzeniu w więzieniu, w którym oprócz skazanego może brać udział jego adwokat.

Istotne jest także uzasadnienie wniosku tzn. kwestia pracy, np. utrzymania siebie i rodziny etc. Warto jest złożyć promesę zatrudnienia albo wnieść o dozór elektroniczny ale z czasem na poszukiwanie pracy – to także często się zdarza.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego

Czy można starać się o skrócenie czasu przebywania w obrączce? Czyli czy możliwe jest wcześniejsze zwolnienie z dozoru elektronicznego? Tak, skrócenie czasu odbywania kary w „obrączce” jest możliwe. Stosuje się przepisy o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z dozoru elektronicznego, a więc odbycia reszty kary czyli na podstawie art. 77 k.k. Wymagane jest:

 • odbycie połowy wyznaczonej kary,
 • przy recydywie należy odbyć 2/3 kary,
 • pozytywna prognoza kryminologiczna,
 • postawa skazanego przed popełnieniem przestępstwa jak i w trakcie odbywania kary,

Udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z dozoru elektronicznego nie jest dopuszczalne wobec skazanego, który odbywa w systemie dozoru elektronicznego zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Na odmowne postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Wniosek można ponownie złożyć po upływie 3 miesięcy od wydania postanowienia.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wcześniejsze zwolnienie z dozoru elektronicznego, sąd wyznaczy skazanemu okres próby. Okres próby nie może być krótszy niż 2 lata. I nie może być dłuższy niż 5 lat. Sąd ma 6 miesięcy, od zakończenia okresu próbnego, na odwołanie przedterminowego zwolnienia. Jeżeli tego nie zrobi karę dozoru elektronicznego uznaje się za odbytą.

Poręczenie majątkowe w sprawie karnej – jak to działa i kiedy może być zastosowane?

Czym jest poręczenie majątkowe?

Poręczenie majątkowe jest jednym z kluczowych elementów w postępowaniu karnym, działając jako forma gwarancji, która zapewnia, że oskarżony będzie przestrzegał zasad procesu sądowego. Istota poręczenia majątkowego w sprawie karnej polega przede wszystkim na zabezpieczeniu interesu publicznego poprzez gwarantowanie obecności oskarżonego na kolejnych etapach postępowania karnego. Może być ono złożone w różnych formach – choć najczęściej przyjmuje postać gotówki, akceptowalne są również papiery wartościowe, zastaw czy hipoteka.

Takie poręczenie majątkowe może być złożone nie tylko przez oskarżonego, ale również przez dowolną inną osobę, niezależnie od rodzaju więzi łączących tę osobę z oskarżonym. W przypadku nieprzestrzegania prawa lub próby utrudnienia postępowania karnego przez oskarżonego, zdeponowane środki lub przedmioty mogą zostać skonfiskowane. Jest to skuteczny sposób na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu i egzekwowanie obowiązku stawiennictwa przed sądem.

Zasady stosowania kaucji sądowej

Aplikowanie kaucji sądowej ma kluczowe znaczenie w sprawach karnych, pełniąc rolę zabezpieczenia obecności osoby oskarżonej w sądzie. Istnieją jednak konkretne zasady i warunki, które muszą być spełnione, aby poręczenie majątkowe w sprawie karnej zostało przyjęte przez sąd. Przede wszystkim, poręczenie majątkowe powinno być proporcjonalne do powagi zarzutu i potencjalnej kary. Wyznaczana kaucja sądowa nie powinna być na tyle wysoka, aby narazić oskarżonego na nieproporcjonalne trudności finansowe. Po drugie, sąd musi ocenić, czy osoba ta jest w stanie wpłacić taką kaucję, biorąc pod uwagę jej sytuację finansową.

Poniżej przedstawiono ogólne zasady dotyczące kaucji sądowej:

 • Poręczenie majątkowe musi być adekwatne do charakteru zarzucanego przestępstwa oraz potencjalnej kary.
 • Sąd musi brać pod uwagę sytuację finansową osoby składającej poręczenie majątkowe.
 • Jeżeli oskarżony nie stawi się na rozprawie lub w jakikolwiek sposób utrudni prowadzone postępowanie karne, kaucja sądowa może zostać skonfiskowana.

Tak ustalone zasady mają na celu zachęcenie oskarżonego do przestrzegania procedur sądowych i zapewniają sprawiedliwość procesu.

Rodzaje poręczeń majątkowych

Rodzaje poręczenia majątkowego w sprawie karnej są zróżnicowane i dostosowane do wartości mienia oraz formy jego ujęcia, co pozwala na różnorodne metody zabezpieczenia, adekwatne do sytuacji oskarżonego i charakteru postępowania. Podstawową formą jest gotówka, stanowiąca najprostszy i najbardziej bezpośredni rodzaj poręczenia majątkowego. W praktyce oznacza to wpłacenie określonej kwoty na wskazane konto sądowe, z zaznaczeniem, że jest to kaucja gwarantująca obecność oskarżonego na rozprawach i przestrzeganie zasad postępowania. Innym rodzajem są papiery wartościowe, które również mogą zostać złożone jako poręczenie majątkowe w sprawie karnej. Mogą to być na przykład akcje, obligacje czy certyfikaty depozytowe, co jest korzystną opcją dla osób posiadających wartościowe papiery, które nie chcą lub nie mogą ich sprzedawać.

W niektórych sytuacjach poręczenie majątkowe może przybierać formę zastawu. Oznacza to, że oskarżony lub osoba go poręczająca, ustanawia na rzecz sądu zastaw na swoim mieniu, które może zostać zrealizowane w przypadku naruszenia przez oskarżonego zasad postępowania. Często stosowanym rodzajem poręczenia majątkowego jest także hipoteka, gdzie nieruchomość stanowi zabezpieczenie dla poręczenia majątkowego w sprawie karnej.

Procedura składania poręczenia

Procedura składania poręczenia majątkowego w sprawie karnej obejmuje kilka kluczowych etapów, których zrozumienie jest istotne zarówno dla oskarżonego, jak i dla osoby składającej poręczenie majątkowe w jego imieniu. Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji o formie poręczenia. Jak wcześniej wspomniano, może to być gotówka, papiery wartościowe, zastaw czy hipoteka. Następnie należy zgłosić chęć złożenia poręczenia majątkowego do odpowiedniego organu, czyli sądu prowadzącego sprawę.

W procedurze składania poręczenia majątkowego niezwykle ważne jest, aby złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wartość zastawionego mienia. Istotne jest także, aby środki były dostępne i gotowe do wpłaty na wskazane konto sądowe. Poniżej przedstawiono podstawowe kroki tej procedury:

 • Podjęcie decyzji o formie poręczenia majątkowego i przygotowanie niezbędnych środków.
 • Zgłoszenie chęci złożenia poręczenia majątkowego do sądu.
 • Złożenie dokumentów potwierdzających wartość poręczenia.
 • Wpłata środków na wskazane konto sądowe.

Każdy z tych etapów jest niezwykle istotny dla prawidłowego przebiegu procedury składania poręczenia majątkowego.

Zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania

Zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania jest kluczowym celem stosowania poręczenia majątkowego w sprawie karnej. Istotą tego mechanizmu jest zapewnienie obecności oskarżonego w procesie sądowym, co przekłada się na jego sprawność i szybkość.

Gdy oskarżony zobowiązuje się do poręczenia majątkowego, zobowiązuje się również do przestrzegania terminów i regulaminu sądowego. W razie naruszenia tych zobowiązań, zdeponowane środki majątkowe mogą zostać skonfiskowane przez sąd. W ten sposób poręczenie majątkowe pełni rolę skutecznego narzędzia w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, minimalizując ryzyko ucieczki oskarżonego czy stwarzania innych przeszkód w procesie. Dzięki temu, sąd jest w stanie prowadzić sprawę sprawnie, z pełnym przestrzeganiem zasad sprawiedliwości procesowej.

Konsekwencje ucieczki oskarżonego

Konsekwencje związane z ucieczką oskarżonego mają istotne znaczenie w kontekście poręczenia majątkowego w sprawie karnej. Gdy osoba oskarżona decyduje się na ucieczkę lub niezastosowanie do zasad sądowych, może to prowadzić do poważnych skutków dla poręczyciela. Osoba, która zdecydowała się na poręczenie, staje się wówczas odpowiedzialna za zapewnienie obecności oskarżonego w sądzie.

W przypadku ucieczki oskarżonego, poręczyciel stoi przed realnym ryzykiem przepadku lub konfiskaty zastawionego mienia. Warunki takiej konfiskaty są ściśle określone i zależą od konkretnej sytuacji. Jednak zasadniczo, w momencie gdy oskarżony nie stawia się na rozprawie lub narusza zasady sądowe, poręczenie majątkowe może zostać skonfiskowane. To oznacza, że środki finansowe lub wartościowe przedmioty zastawione jako poręczenie majątkowe, mogą zostać przejęte przez sąd. Dlatego też decyzja o udzieleniu poręczenia majątkowego powinna być dobrze przemyślana, a konsekwencje ewentualnej ucieczki oskarżonego powinny być uwzględnione w tej decyzji.

Rola poręczyciela w postępowaniu karnym

W kontekście postępowania karnego, poręczyciel pełni kluczową rolę, której zrozumienie jest niezbędne do pełnego zrozumienia procesu poręczenia majątkowego. Jego obowiązki jako poręczyciela wynikają bezpośrednio z natury poręczenia majątkowego i polegają na zapewnieniu, że oskarżony będzie przestrzegał zasady procesu sądowego oraz stawi się na wszelkie wezwania sądu. Jednak taka rola nie jest pozbawiona ryzyka. Główne ryzyko, przed którym musi się poręczyciel zabezpieczyć, to możliwość ucieczki oskarżonego lub niezastosowania się do zasady procesu.

W takim przypadku, poręczenie majątkowe złożone przez poręczyciela w sprawie karnej może zostać skonfiskowane przez sąd, co w praktyce oznacza utratę zdeponowanych środków lub przedmiotów wartościowych. Dlatego zadaniem poręczyciela jest nie tylko złożenie poręczenia majątkowego, ale również zapewnienie, że oskarżony przestrzega zasad postępowania karnego.

Praktyczne porady dotyczące poręczenia majątkowego

Przede wszystkim, upewnijcie się, że Państwo rozumieją na czym polega poręczenie majątkowe w sprawie karnej, wliczając w to potencjalne konsekwencje, takie jak konfiskata zastawionego mienia. Niezwykle ważne jest zrozumienie zgody na poręczenie, aby mieć pewność, że nie przekraczają Państwo swoich możliwości finansowych.

WAŻNE: rzadziej sąd ale w praktyce niemal zawsze prokurator bada źródło poręczenia czyli zwykle pochodzenie wpłacanych pieniędzy, by upewnić się, że są to pieniądze poręczyciela a nie, przykładowo, środki pochodzące ze zbiórki internetowej. Dowodem może być wyciąg z konta oraz oświadczenie poręczyciela.

Drugą ważną kwestią jest zarządzanie ryzykiem. Proces poręczenia majątkowego w sprawie karnej niesie ze sobą pewne ryzyko, szczególnie jeśli oskarżony naruszy zasady sądowe. Dlatego warto podjąć środki, takie jak monitoring postępów sprawy, aby zminimalizować potencjalne straty. Pamiętajcie też, że przemyślana decyzja o poręczeniu może pomóc zabezpieczyć prawidłowy przebieg postępowania. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują wsparcia w sprawach prawnych związanych z poręczeniem majątkowym w sprawie karnej, zachęcamy do kontaktu z adwokatem Krzysztofem Żelechowskim prowadzącym Kancelarię Adwokacką Libero, który wraz z kompetentnym zespołem Kancelarii zapewni Państwu profesjonalną pomoc i doradztwo.

Jakie są prawa i obowiązki świadków w procesie karnym?

Jakie obowiązki spoczywają na świadku w procesie karnym?

W procesie karnym, obowiązki świadków są kluczowe dla przebiegu rozprawy. Wśród najważniejszych zadań, które należy spełnić zgłaszając się na wezwanie, znajduje się złożenie przysięgi o prawdziwości zeznań. W praktyce oznacza to, że świadek jest zobowiązany do mówienia prawdy, a jakiekolwiek postępowanie inaczej jest karalne. To jeden z najistotniejszych obowiązków świadków w procesie karnym.

Kiedy świadek otrzymuje wezwanie, nie ma prawa go zignorować. Unikanie zeznań jest sprzeczne z prawem i może skutkować konsekwencjami prawnymi takimi jak grzywna czy nawet areszt. Inny ważny aspekt to chronologiczne i dokładne przedstawianie faktów i wydarzeń, które są przedmiotem procesu. Każdy świadek musi również być gotowy do udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania, które mogą im zadać sędzia, prokurator lub obrońca. Ważne jest, aby zrozumieć, że spełnienie tych obowiązków świadków w procesie karnym jest kluczowe nie tylko dla wyniku procesu, ale również dla przestrzegania prawa.

Jakie prawa ma świadek w sądzie?

Równie istotne, jak obowiązki, są prawa świadków w procesie karnym. Wśród nich najbardziej istotnym jest bez wątpienia prawo do odmowy składania zeznań, jeżeli mogłoby to narazić świadka, jego bliskich lub inne osoby bliskie na odpowiedzialność karną. To prawo wynika z gwarancji ochrony przed samooskarżeniem. Jest to kluczowe, szczególnie w sytuacjach, gdy świadek może być nieświadomy odpowiedzialności, jaką niesie zeznanie.

Inne przysługujące prawa świadków w procesie karnym to ochrona tożsamości i szanowanie prywatności. Jeżeli świadek doznałby istotnych strat materialnych z powodu uczestnictwa w postępowaniu, lub jego zdrowie, życie lub wolność byłyby poważnie zagrożone, sąd może podjąć decyzję o nieujawnianiu tożsamości świadka. Dodatkowo, świadek ma prawo do wsparcia prawnego podczas procesu. Może skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże mu zrozumieć zasady procesu karnego i prawa świadków w procesie karnym. Niezależnie od sytuacji, prawo zawsze gwarantuje ochronę i wsparcie dla świadków w procesie karnym.

Ochrona świadka – kiedy może liczyć na wsparcie?

Omówienie tematu ochrony świadków w procesie karnym jest nieodzownie związane z wskazaniem sytuacji, w której może liczyć on na szczególne formy wsparcia. Stałe pokładanie zaufania w system prawa wymaga zapewnienia godnej ochrony osobom gotowym podzielić się swoją wiedzą o przestępstwie. Wsparcie dla świadków zakłada różne formy pomocy, począwszy od zagwarantowania anonimowości, a skończywszy na rzeczywistej ochronie fizycznej.

Podstawowe prawo, które przysługuje świadkowi, to prawo do ochrony świadków przed ewentualnymi reperkusjami ze strony osób, których dotyczą ich zeznania. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której świadek lub jego rodzina zostają wystawieni na jakiekolwiek zagrożenie, organy ścigania czy sąd mają obowiązek natychmiast podjąć środki mające na celu ich obronę. Pełna ochrona prawna, która ma zapewnić uczciwość procesu, nie może istnieć bez adekwatnej ochrony świadków. Te wpływa na to, jak świadek postrzega swoją rolę w procesie i w znacznym stopniu wpływają na jego decyzję o złożeniu zeznań.

Rozwód bez orzekania o winie – jak wygląda?

Czym jest rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie to specyficzny rodzaj rozwiązania małżeństwa, który jest często wybierany w celu minimalizacji konfliktów i uproszczenia procedur sądowych. Proces ten skupia się na zakończeniu małżeństwa, nie przywiązując winy żadnej ze stron. Taki sposób rozstania ma kilka charakterystycznych cech:

 • Nie ma potrzeby dowodzenia winy jednej ze stron, stąd nazwa rozwód bez orzekania o winie.
 • Proces jest zazwyczaj bardziej uproszczony i mniej stresujący, ponieważ nie wymaga przeprowadzenia pełnej rozprawy sądowej.
 • Może przynieść korzyści w procesie negocjacji dotyczących podziału majątku czy ustalenia opieki nad dziećmi, ponieważ zazwyczaj wpływa na poprawę relacji między stronami.

Podjęcie decyzji o rozwodzie za porozumieniem stron może być korzystne dla obu stron, szczególnie jeśli celem jest uniknięcie konfrontacji i uproszczenie procedur sądowych. Ważne jest, aby Państwo przemyśleli całą sytuację i skonsultowali ją z doświadczonym adwokatem, który pomoże zrozumieć konsekwencje takiej decyzji.

Procedura rozwodowa krok po kroku

Decydując się na rozwód bez orzekania o winie, warto znać szczegóły wpływające na procedurę rozwodową. Pierwszym krokiem jest złożenie w sądzie wniosku o rozwód. Kluczowe jest, aby obie strony były zgodne co do rozwiązania małżeństwa bez przypisywania winy. W przeciwnym wypadku, sąd może potraktować sprawę inaczej. Po złożeniu wniosku sąd ustala termin rozprawy, która odbędzie się nawet, jeśli jedna ze stron się nie pojawi. Sąd wezwie strony do ostatniej próby pojednania. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, sąd kontynuuje procedurę. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, nie analizuje się przyczyn rozpadu związku, a skupia się na kwestiach dotyczących podziału majątku i ustalenia opieki nad dziećmi, jeśli są one małoletnie.

Następnie następuje etap wydania wyroku rozwodowego bez orzekania o winie oraz uregulowanie spraw dotyczących alimentacji na dzieci. Wyrok ten kończy procedurę rozwodową, a rozwód staje się prawomocny. Podjęcie decyzji o rozwodzie za porozumieniem stron może przynieść korzyści w relacjach między stronami i ułatwić adaptację do nowej sytuacji życiowej. Pamiętajcie Państwo, że wszelkie kwestie prawne należy zawsze skonsultować z ekspertem w tej dziedzinie.

Korzyści z rozwodu za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron niesie ze sobą wiele korzyści dla obu małżonków. Proces rozwodowy, będący z natury stresującym, przy wyborze takiego rozwiązania często pozwala na minimalizację napięć i konfliktów. Dzięki temu małżonkowie mogą skupić się na praktycznych aspektach rozstania, takich jak podział majątku czy opieka nad dziećmi, zamiast angażować się w spory o przyczyny niepowodzenia małżeństwa.

Rozwód bez orzekania o winie, popularnie zwany rozwodem za porozumieniem stron, umożliwia zakończenie małżeństwa w sposób mniej bolesny emocjonalnie. Każda ze stron ma możliwość porozumienia się co do warunków rozwodu, bez konieczności roztrząsania przyczyn rozpadu związku. To znacznie ułatwia sprawy związane z podziałem majątku oraz ustalaniem opieki nad dziećmi. Ponadto, rozwód za porozumieniem stron jest zazwyczaj szybszy i tańszy. Ze względu na brak konieczności prowadzenia długotrwałych rozpraw sądowych, koszty procesu są zdecydowanie niższe. Z tych powodów wiele par decyduje się na rozwód bez orzekania o winie, o ile jest to możliwe. Ten rodzaj rozwodu przyczynia się do poprawy komunikacji między stronami, co ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy małżonkowie mają wspólne dzieci.

Jak przygotować pozew rozwodowy?

Decydując się na rozwód za porozumieniem stron, kluczową kwestią jest właściwe przygotowanie pozwu rozwodowego. Jest to dokument, który składa jedno z małżonków bądź obydwoje, dając oficjalny początek procesowi rozwodowemu. W przypadku zgody na rozwód bez orzekania o winie, sporządzenie pozwu rozwodowego może okazać się mniej skomplikowane, jednak wymaga przemyślenia kilku istotnych aspektów.

W pozwie rozwodowym powinny znaleźć się niezbędne informacje o małżonkach i dzieciach, jeśli takie są, a także powody, dla których strony pragną zakończyć małżeństwo. W dokumencie należy również przedstawić informacje dotyczące sytuacji majątkowej oraz planu dotyczącego opieki nad wspólnymi dziećmi po rozwodzie. Istotne, w kontekście rozwodu za porozumieniem stron, jest jasne wskazanie, iż między stronami nie występują różnice zdań co do rozwodu oraz chęci zakończenia małżeństwa bez orzekania o winie.

Współpraca z adwokatem w rozwodzie

Współpraca z adwokatem stanowi niezbędny element procesu rozwodowego, zwłaszcza w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Specjalista ten zapewnia profesjonalną poradę oraz wsparcie podczas załatwiania wszystkich formalności. Adwokat pomaga w przygotowaniu pozwu o rozwód, upewniając się, że wszystkie niezbędne informacje i dokumenty są dostarczone. Doradza również, jakie mogą być konsekwencje różnych decyzji. Współpraca z adwokatem obejmuje także ustalenie warunków rozwodu za porozumieniem stron, takich jak podział majątku i opieka nad dziećmi. Adwokat może negocjować te kwestie w imieniu klienta.

Rozwód bez orzekania o winie często okazuje się bardziej skomplikowany, gdy obie strony nie mogą dojść do porozumienia. W takich sytuacjach adwokat jest nieocenionym źródłem porad i wsparcia. Ponadto, sam proces sądowy może być trudny do zrozumienia dla osób, które nie mają doświadczenia prawnego. Adwokat zapewnia, że klient rozumie, co się dzieje na każdym etapie procesu. Podsumowując, współpraca z adwokatem może znacznie ułatwić proces rozwodu bez orzekania o winie, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i praktycznym. Pamiętajcie Państwo, że wybór odpowiedniego adwokata to klucz do pomyślnego przejścia przez proces rozwodowy. Jeśli Państwo rozważają rozwód bez orzekania o winie i potrzebują wsparcia doświadczonego specjalisty, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Libero. Nasi eksperci są gotowi zapewnić Państwu profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie procesu rozwodowego.

Podział majątku a rozwód bez winy

Podział majątku stanowi jedną z najistotniejszych kwestii do uwzględnienia podczas procedury rozwodu bez orzekania o winie. W kontekście tego rodzaju rozwodu, podejście do zagadnienia podziału majątku jest często uproszczone i skierowane na osiągnięcie porozumienia przez obie strony. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie wszystkich aktywów należących do małżeństwa. Obejmuje to różnorodne nieruchomości, gotówkę, akcje, roszczenia odszkodowawcze, renty, emerytury i wszystko inne, co posiada wartość.

Następnie, każdy z małżonków powinien przygotować rzetelny wykaz swojego majątku. Jest to niezbędne dla uczciwego procesu podziału majątku. Dalej, małżonkowie powinni dążyć do osiągnięcia porozumienia w kwestii podziału majątku, które będzie sprawiedliwe dla obu stron. Jeżeli strony nie są w stanie samodzielnie dojść do porozumienia, mogą zwrócić się do sądu o podjęcie decyzji. Ważne jest, by pamiętać, iż proces podziału majątku może być złożony i czasochłonny, szczególnie jeśli małżeństwo dysponowało znaczącym majątkiem lub istnieją skomplikowane kwestie do rozwiązania. Rozwód bez orzekania o winie nie zwalnia z obowiązku uczciwego podziału majątku. Istotne jest, aby każda ze stron korzystała z niezależnej porady prawnej i dobrze rozumiała swoje prawa oraz obowiązki.

Alimenty i kontakty z dziećmi po rozwodzie

Po przyjęciu przez sąd decyzji o rozwodzie bez orzekania o winie, istotnym aspektem, któremu należy poświęcić uwagę, są alimenty i kontakty z dziećmi. W przypadku tego rodzaju rozwodu, obie strony zazwyczaj dążą do uniknięcia konfliktu i uzgodnienia warunków najlepszych dla dobra dziecka. Ustalenie alimentów jest kluczowym elementem procedury rozwodowej. Alimenty są zazwyczaj ustalane na podstawie dochodów każdego z rodziców, czasu spędzanego z dziećmi oraz ich potrzeb. Celuje się w to, aby pensja alimentacyjna była sprawiedliwie rozdzielona i odzwierciedlała aktualną sytuację finansową rodziców. Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia co do wysokości alimentów, decyzję tę zazwyczaj powierza się sądom, które biorą pod uwagę zarówno możliwości finansowe obu rodziców, jak i najlepsze interesy dziecka.

Drugim ważnym aspektem są kontakty z dziećmi po rozwodzie. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, rodzice często łatwiej dochodzą do porozumienia co do podziału czasu spędzanego z dziećmi, kładąc nacisk na dobro i interesy dziecka jako priorytet. Podczas podejmowania decyzji o kontaktach z dziećmi i alimentach, nadrzędnym celem jest zawsze dobro i bezpieczeństwo dzieci. Chociaż procedura rozwodu bez orzekania o winie może sprzyjać mniej konfliktowym negocjacjom, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, aby upewnić się, że interesy Państwa i dzieci są w pełni chronione.

Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Wstęp: czym jest darowizna

Darowizna to specyficzna forma przekazania majątku, która jest uregulowana przez Kodeks cywilny. Jest to czynność prawna, w wyniku której jedna osoba, zwana darczyńcą, zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania pewnego świadczenia na rzecz innej osoby, znanej jako obdarowany. Kluczowym aspektem darowizny jest to, że darczyńca wykonuje to świadczenie za darmo, czyli nie otrzymuje żadnej korzyści materialnej w zamian. Świadczenie to może obejmować różne formy majątku, takie jak pieniądze, nieruchomości, cenne papiery, prawa majątkowe, a nawet prawa niemajątkowe. Darowizna jest charakterystyczna tym, że od momentu jej dokonania, obdarowany staje się pełnoprawnym właścicielem danego dobra. Mówi się, że darowizna „należy do obdarowanego jak jego własne”.

Ważne jest, aby Państwo zrozumieli, że darowizna jest nieodwołalna, z wyjątkiem kilku, wyraźnie określonych w Kodeksie cywilnym, przesłanek. Te wyjątki obejmują takie sytuacje, jak np. istotna zmiana sytuacji majątkowej darczyńcy czy rażąca niewdzięczność obdarowanego. Przyjrzymy się, jak te zasady darowizny wpływają na podział majątku w przypadku rozwodu.

Podstawy prawne darowizny

Podstawy prawne darowizny, jak wspomniano wcześniej, są mocno zakorzenione w Kodeksie cywilnym, konkretnie w artykułach od 888. Kodeks cywilny precyzyjnie definiuje darowiznę jako czynność prawną, za pomocą której darczyńca zobowiązuje się obdarować drugą osobę, nie oczekując w zamian żadnej korzyści materialnej. Darczyńca musi wykazać wyraźne intencje darmowego świadczenia, co oznacza, że nie można tu mówić o żadnej formie ekwiwalentu.

W przypadku darowizny, obdarowany nie jest zobowiązany do żadnych powinności na rzecz darczyńcy. Niemniej jednak, darowizna posiada pewne, wyraźnie określone w Kodeksie cywilnym, ograniczenia. Przewiduje on możliwość odwołania darowizny, ale tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak istotna zmiana sytuacji majątkowej darczyńcy czy rażąca niewdzięczność obdarowanego. Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie? Tak samo jest w przypadku rozwodu, prawo może umożliwić uwzględnienie darowizny w podziale majątku, jednak te przypadki są ściśle określone przez podstawy prawne darowizny.

Darowizna a małżeńska wspólnota majątkowa

W kontekście rozwodu, darowizna może generować konflikt, szczególnie gdy darowana została nieruchomość lub inne cenne dobra w trakcie trwania małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Zgodnie z prawem, jeżeli darowizna została udzielona jednemu z małżonków w czasie trwania małżeńskiej wspólnoty majątkowej, może ona zostać uznana za część wspólnego majątku, nawet jeśli formalnie została przekazana tylko jednej osobie.

Takie rozwiązanie wynika z założenia, że małżeńska wspólnota majątkowa obejmuje wszystkie dobra nabyte w czasie jej trwania. Nie ma tutaj znaczenia, czy dobro zostało nabyte przez darowiznę, czy przez wynagrodzenie za pracę. Jedyne, co się liczy, to moment nabycia dobra. Stąd, jeżeli darowizna została udzielona w trakcie trwania małżeńskiej wspólnoty majątkowej, na zasadzie wspólności ulegają jej podziałowi rzeczy i prawa majątkowe. W przypadku rozwodu, darowizna, nawet jeżeli została udzielona jednej osobie, podlega podziałowi między małżonkami.

Czy i kiedy darowizna podlega podziałowi?

W kontekście rozwodów, często pojawia się pytanie: czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie? Analiza przypadków pokazuje, że zasada jest prosta, ale jak zwykle – istnieją wyjątki. Przede wszystkim, jeżeli darowizna została dokonana na rzecz jednego z małżonków w trakcie trwania małżeńskiej wspólnoty majątkowej, z założenia wchodzi ona w skład tejże wspólnoty i podlega podziałowi. Istotne jednak jest, aby Państwo zrozumieli, jakie są wyjątki od tej reguły:

 • Pominięcie darowizny w podziale majątku – Jeżeli darowizna była tzw. donacją manualną, czyli darowizną z ręki do ręki (np. gotówka, biżuteria), a została przeprowadzona bez formy pisemnej, wówczas jest ona trudna do udowodnienia i może ulec pominięciu w podziale majątku.
 • Darowizna na rzecz dzieci – Jeżeli darowizna była udzielona na rzecz dzieci małżeństwa, wówczas nie wchodzi ona do wspólnoty majątkowej i nie podlega podziałowi przy rozwodzie.
 • Darowizna z zastrzeżeniem – Czasem darczyńca zastrzega sobie prawo do dysponowania danym dobrem do końca swojego życia. W takiej sytuacji obdarowany staje się pełnoprawnym właścicielem dobra dopiero po śmierci darczyńcy. Takie zastrzeżenie wpływa na to, czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie.

Należy zauważyć, że interpretacja tych wyjątków może być złożona i wymaga indywidualnej oceny sytuacji przez specjalistę prawa rodzinnego.

Kiedy darowizna nie podlega podziałowi

W kontekście prawnym, zrozumienie, czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie i kiedy nie podlega, stanowi kluczowy aspekt zarządzania majątkiem. Przede wszystkim, jeżeli darowizna została udzielona na rzecz jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego, automatycznie nie podlega ona podziałowi. Ponadto, jeśli darowizna zostanie przekazana jednemu z małżonków za życia darczyńcy, ale z zastrzeżeniem, że darczyńca może korzystać z danego dobra do końca swojego życia, taka darowizna również nie podlega podziałowi.

Kolejnym istotnym wyjątkiem jest sytuacja, gdy darowizna jest udzielona na rzecz dzieci. W takim przypadku, bez względu na moment jej udzielenia, z zasady nie podlega ona podziałowi między małżonkami przy rozwodzie. Całość tej darowizny pozostaje własnością dzieci. Znaczenie ma tutaj intencja darczyńcy, który chce przekazać majątek swoim potomkom. Istotne jest, aby Państwo pamiętali, że każda sytuacja jest indywidualna i interpretacja powyższych wyjątków może zależeć od konkretnych okoliczności. Aby uzyskać precyzyjne informacje na temat swojego przypadku, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym.

Przejście darowizny na dzieci w przypadku rozwodu

Zarówno w kontekście prawnym, jak i emocjonalnym, darowizna przekazana dzieciom pełni istotną funkcję, szczególnie podczas procesu rozwodu. Według prawa rodzinnego, majątek przekazany dzieciom nie jest uważany za część wspólnej własności małżeńskiej. Co to dla Państwa oznacza? W praktyce, darowizna przekazana dzieciom nie wchodzi w skład majątku, który podlega podziałowi między małżonkami podczas rozwodu. Ma to kilka konkretnych implikacji:

 • Zabezpieczenie majątku dzieci – Darowizna, bez względu na jej wartość, pozostaje własnością dziecka i nie może być rozdzielona między rodziców. To ważne zabezpieczenie, które chroni interesy finansowe dzieci.
 • Stabilność emocjonalna – Potwierdzenie, że darowizna pozostaje własnością dziecka, pomaga w utrzymaniu pewnej stabilności emocjonalnej podczas procesu rozwodowego. Dzieci widzą, że ich wartości są bezpieczne, co ucisza niepokoje związane z rozwodem.
 • Ochrona intencji darczyńcy – Wiele darowizn dla dzieci jest przekazywanych z myślą o ich przyszłości, na przykład w celu zabezpieczenia edukacji lub zdobycia nieruchomości. W takich przypadkach, prawo gwarantuje, że te darowizny pozostają własnością dzieci i są chronione przed roszczeniami innych członków rodziny.

Wszystko to pokazuje, że darowizny dla dzieci są traktowane wyjątkowo podczas rozwodu. Niemniej jednak, każdy przypadek jest unikalny, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, aby dobrze zrozumieć swoją sytuację. Analiza orzecznictwa dotyczącego darowizn i rozwodów pokazuje, jak skomplikowane mogą być te sprawy. Podział majątku przy rozwodzie często jest skomplikowany, a kiedy do gry wchodzi darowizna, sytuacja może stać się jeszcze bardziej zawiła. Czasami sądy muszą zdecydować, czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie, a czasami muszą zdecydować, jakie są intencje darczyńcy.

Porady prawnika: jak zabezpieczyć darowiznę przed podziałem

W kontekście rozwodu, zabezpieczenie darowizny stanowi ważne działanie, które często jest ignorowane. Możemy zidentyfikować kilka kroków, które pomogą Państwu zabezpieczyć darowiznę. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest jasne zdefiniowanie intencji darczyńcy na piśmie. W ten sposób można udowodnić, że darczyńca miał zamiar przekazać darowiznę bezpośrednio jednej osobie, zamiast do majątku wspólnego. W przypadku, kiedy darowizna jest przekazywana na rzecz dzieci, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Może to zabezpieczyć interesy dzieci i zapewnić, że majątek będzie bezpieczny, niezależnie od sytuacji między rodzicami. Wreszcie, zawsze zastanówcie się nad zastrzeżeniem prawa do użytkowania darowizny do końca życia – to znacząco ułatwia zabezpieczenie darowizny przed podziałem.

Jeśli stoją Państwo przed wyzwaniem związanym z darowizną w kontekście rozwodu, nie wahajcie się skontaktować z nami – Kancelarią Adwokacką Libero. Adwokat Krzysztof Żelechowski specjalizujący się w prawie rodzinnym jest gotowy, aby zapewnić Państwu profesjonalne doradztwo i wsparcie. Pomożemy Państwu zabezpieczyć Wasze prawa i interesy, oferując indywidualne podejście do każdej sprawy. Zapraszamy do kontaktu, abyśmy mogli wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązania dla Państwa i Waszych bliskich.

Jak obronić się przed fałszywym oskarżeniem?

Jakie są pierwsze kroki w obronie przed fałszywym oskarżeniem?

Pierwszymi krokami w obronie przed fałszywym oskarżeniem są świadome i natychmiastowe działania. Gdy dowiadujemy się o nieprawdziwych zarzutach, niezbędne jest jak najszybsze skontaktowanie się z adwokatem specjalizującym się w prawie karnym – to on doradzi Państwu, jakie działania podjąć i który kierunek obrony wybrać. Równie istotne jest zgromadzenie wszelkich dokumentów, które mogą być dowodem niewinności.

Rzetelna dokumentacja może stanowić ważne tło dla naszej obrony, osłabiając zarzuty oskarżyciela. W przypadku fałszywego oskarżenia, zachowanie spokoju i racjonalnego myślenia jest kluczowe – niezależnie od tego, jak szokujące mogą być oskarżenia. Co więcej, zalecane jest unikanie bezpośredniego kontaktu z oskarżycielem lub osobami z nim związanymi, aby nie narazić się na potencjalne manipulacje. Każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy, ale te wstępne kroki w obronie przed fałszywym oskarżeniem zawsze są częścią skutecznej strategii.

Jakie dowody są kluczowe w obronie przed fałszywym oskarżeniem?

Dowody pełnią kluczową rolę w obronie przed fałszywym oskarżeniem. Mogą one przyjąć różne formy, a ich waga jest często decydująca o wyniku sprawy. Oczywiście, wszystko zależy od charakteru zarzutów, jednak istnieje kilka rodzajów dowodów, które często przesądzają o werdykcie. Przede wszystkim warto skoncentrować się na zdobyciu alibi. Może to być zeznanie osoby trzeciej, która może potwierdzić naszą obecność w innym miejscu w momencie rzekomego zdarzenia. Alibi może również stanowić dokumentacja wideo – na przykład z monitoringu miejskiego lub prywatnych kamer, które zarejestrowały naszą obecność.

Niezwykle pomocne mogą okazać się również zeznania świadków – osoba, która była na miejscu wydarzeń i mogąca potwierdzić naszą niewinność, jest cennym dowodem. W dobie technologii warto także zwrócić uwagę na dokumentację elektroniczną, np. wiadomości e-mail, zapisy rozmów, czy logi z serwerów potwierdzające naszą aktywność online. Każdy z tych dowodów, dobrze wykorzystany w obronie przed fałszywym oskarżeniem, może okazać się decydujący dla naszej sprawy i przyczynić się do jej pomyślnego zakończenia.

Elementy skutecznej strategii obrony w sądzie

Strategia obrony przed fałszywym oskarżeniem jest kluczowym elementem każdego procesu sądowego. W tej strategii szczególne miejsce zajmują dwa aspekty: podważanie wiarygodności zeznań oskarżyciela oraz wykorzystywanie ewentualnych sprzeczności w zgromadzonym materiale dowodowym. Tworzenie skutecznej strategii obrony na sali sądu wymaga przede wszystkim skupienia na bezpośrednim oskarżycielu i próbie podważenia jego wiarygodności. Każde zeznanie, które wydaje się być niewiarygodne lub sprzeczne z innymi dowodami, powinno być szczegółowo analizowane i wykorzystywane do naszej obrony. Oznacza to, że adwokat musi znać doskonale wszystkie szczegóły sprawy, aby móc skutecznie konfrontować oskarżyciela z dowodami przeczącymi jego twierdzeniom.

Druga część skutecznej strategii obrony polega na wykorzystaniu wszelkich sprzeczności, które pojawiają się w zgromadzonym materiale dowodowym. Każdy niewielki szczegół, który wydaje się nie zgadzać z główną linią oskarżenia, może być kluczowy dla osłabienia pozycji oskarżyciela. Bez wątpienia, zarówno podważanie wiarygodności zeznań oskarżyciela, jak i wykorzystanie sprzeczności w dowodach, są naprawdę istotne dla skutecznej strategii obrony, która ma na celu zdemaskowanie fałszywych oskarżeń na sali sądu.

Jak przebiega postępowanie sądowe w sprawach karnych?

Jakie są etapy postępowania karnego?

Kluczowym w procesie sądowym są etapy postępowania karnego, które strukturyzują przebieg całej sprawy. Pierwszym z nich jest postępowanie przygotowawcze, które obejmuje czynności policji i prokuratury w celu zgromadzenia dowodów i ustalenia wszystkich faktów zdarzenia. Po zakończeniu tego etapu, następuje postępowanie sądowe. Tu sędzia ocenia zgromadzone dowody i decyduje o winie lub niewinności oskarżonego.

Trzeba zauważyć, że na tym etapie, rola adwokata staje się niezmiernie ważna, gdyż to właśnie on jest główną osobą broniącą prawa oskarżonego. Na koniec, jeżeli strona nie zgadza się z werdyktem sądu, ma prawo do złożenia apelacji. Pamiętajmy, specjalistyczna wiedza i doświadczenie adwokata w tego typu sprawach mają kluczowe znaczenie dla jej pozytywnego rozstrzygnięcia. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie prawa karnego. W Kancelarii Adwokackiej Libero oferujemy profesjonalną pomoc prawna oraz wsparcie na każdym etapie postępowania karnego. Skontaktujcie się z nami już dziś, aby uzyskać indywidualną i skuteczną obronę w Państwa sprawie. Sukces to nasz priorytet.

Jakie są prawa oskarżonego w sądzie?

W trakcie postępowania karnego, kluczowym zagadnieniem są prawa oskarżonego. Każda osoba oskarżona o przestępstwo ma zagwarantowane prawa, które mają na celu zapewnienie sprawiedliwości i uczciwości procesu. Pierwszym i podstawowym jest prawo do obrony, które obejmuje m.in. prawo do zatrudnienia adwokata, prawo do odmowy składania zeznań czy prawo do zapoznania się z aktami sprawy. Warto zauważyć, że oskarżony może zasłaniać się swoim prawem do milczenia, czyli unikając samooświadczenia.

Oprócz tego, prawa oskarżonego obejmują również prawo do sprawiedliwego procesu, co zakłada m.in. prawo do publicznego i bezstronnego rozpatrzenia sprawy, prawo do zasady domniemania niewinności oraz prawo do dwuinstancyjności postępowania. W takim kontekście, rola adwokata staje się nieodzowna w celu ochrony i egzekucji praw oskarżonego. Istotnym atrybutem postępowania karnego jest także prawo do złożenia skargi i apelacji, w przypadku gdy oskarżony nie zgadza się z wydanym wyrokiem. Wszystko to świadczy o tym, że prawa oskarżonego są fundamentem, który gwarantuje sprawiedliwe postępowanie karne.

Rola adwokata w sprawach karnych

Rola adwokata w różnych etapach postępowania karnego to nie tylko reprezentacja Państwa przed organami ścigania i sądem, ale także doradztwo prawne na każdym etapie procesu sądowego. Adwokat to profesjonalista, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu jest w stanie skutecznie bronić Państwa praw, a także pomóc w zrozumieniu zasad funkcjonowania systemu prawnego. Postać adwokata jest nieodzowna – to on gwarantuje odbycie sprawiedliwego procesu, chroniąc Państwa prawa i interesy.

Właściwa rola adwokata zaczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego, kiedy to adwokat wspiera Państwa, pomagając zrozumieć Państwa prawa i obowiązki. Doradza w kwestiach związanych z możliwością odmowy złożenia zeznań, zapoznania się z aktami sprawy czy składania apelacji. Na etapie procesu sądowego, reprezentuje Państwa przed sądem, składając w Państwa imieniu wnioski dowodowe oraz występuje z mową obrony. Adwokat to nieodzowny element systemu prawnego, gwarantujący sprawiedliwość i uczciwość procesu karnego.

Co zrobić, gdy zostaniesz oskarżony o przestępstwo?

Jak zachować się podczas zatrzymania i przesłuchania?

W sytuacji, gdy zostają Państwo zatrzymani przez policję w związku z oskarżeniem o przestępstwo, istotne jest, aby zachować spokój i respektować postępowanie. Nie stawiajcie oporu i usłyszcie cierpliwie powody waszego zatrzymania. Przede wszystkim, pamiętajcie, że macie Państwo prawo do adwokata. Wybór doświadczonego prawnika może znacząco wpłynąć na tok dalszego postępowania.

Podczas przesłuchania, które następuje po zatrzymaniu, starajcie się wyraźnie i spokojnie opisać swoją wersję wydarzeń. Uspokoi to wasze emocje i pomoże skoncentrować się na faktach. Zawsze macie Państwo prawo do odmowy składania zeznań i niewysłuchania pytań, które uważacie za zbyt inwazyjne. Współpraca z organami ścigania jest wskazana, ale nie powinniście Państwo rezygnować z własnych praw. Pamiętajcie, że oskarżenie o przestępstwo to początek procesu prawnego, a nie oznacza automatycznego orzeczenia winy. Musicie Państwo znać swoje prawa i pamiętać, że każda sytuacja jest unikalna oraz wymaga indywidualnego podejścia i strategii obrony.

Jak uniknąć błędów po otrzymaniu aktu oskarżenia?

Po otrzymaniu aktu oskarżenia naturalną reakcją może być panika, jednak należy się skupić i unikać błędów, które mogą negatywnie wpłynąć na dalszy przebieg procesu. Pierwszym krokiem powinno być dogłębne zrozumienie otrzymanej dokumentacji i oskarżenia o przestępstwo. Należy dokładnie zapoznać się z zarzutami, dowodami i procedurami. Kluczowe jest przestrzeganie prawa. Jakiekolwiek niezgodności z prawem mogą być wykorzystane przeciwko Państwu i dołączone do Państwa aktu oskarżenia. Nie próbujcie ukrywać dowodów lub manipulować świadkami – to może tylko pogorszyć Państwa sytuację. Nie mówcie za dużo, Państwa słowa mogą być użyte przeciwko Wam.

Pamiętajcie, że każdy Państwa ruch jest obserwowany – zachowajcie ostrożność również w mediach społecznościowych. Posiadanie doświadczonego prawnika to jedna z kluczowych rzeczy w celu unikania błędów w procesie sądowym. Profesjonalny prawnik pomoże Państwu zrozumieć wszystkie aspekty Państwa aktu oskarżenia, da radę, co robić dalej, a co najważniejsze, będzie w stanie bronić Państwa praw w sądzie. Dlatego zwróćcie się o pomoc do profesjonalisty, który ma doświadczenie w tego typu sprawach.

Jakie są prawa oskarżonego w trakcie postępowania karnego?

Po otrzymaniu oskarżenia o przestępstwo ważne jest, abyście Państwo znali swoje prawa. Podczas postępowania karnego, prawa oskarżonego są gwarantowane przez prawo i mają na celu zapewnienie sprawiedliwego procesu dla każdej osoby. Pierwszym z nich jest prawo do obrony. Oskarżony ma prawo do zatrudnienia adwokata lub radcy prawnego, który reprezentuje go na każdym etapie postępowania, począwszy od przesłuchania, aż do końca procesu.

Dodatkowo, istotne jest prawo do zapoznania się z materiałami sprawy. Każda osoba, przeciwko której toczy się postępowanie karne, ma prawo zobaczyć wszystkie dowody i dokumenty zgromadzone w jej sprawie. Oznacza to, że osoba ma prawo do dostępu do akt sprawy i czasu na ich przestudiowanie, aby lepiej zrozumieć oskarżenie o przestępstwo. Oskarżony nie jest zobowiązany do składania zeznań lub odpowiadania na pytania, które mogą być dla niego niekorzystne. Prawo do udziału w postępowaniu – oskarżony ma prawo uczestniczyć w wszystkich ważnych czynnościach postępowania. Prawo do równego traktowania – każda osoba ma prawo do równego i sprawiedliwego traktowania, niezależnie od zarzutów, które nad nią ciążą.

Posiadanie nieznacznej ilości narkotyków a odpowiedzialność karna ? Art. 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Narkotyk, czyli substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, mająca właściwości psychoaktywne i odurzające, jest w Polsce substancją nielegalną. Co za tym idzie, zakazane przez prawo jest także wytwarzanie, rozpowszechnianie czy posiadanie tego typu substancji. Ale czy zawsze?

Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (u.p.n.) wprowadzono odpowiedzialność karną za posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych (art. 62 niniejszej ustawy). Uchwalenie tych regulacji spowodowało duży przyrost skazań za posiadanie jakiejkolwiek ilości narkotyków, co stało się przewidywalnym lecz niezamierzonym efektem. Z uwagi na wysoką krytykę takiego rozwiązania prawnego, w 2011 r., po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, uchwalono art. 62a, który przewiduje umorzenie postępowania karnego, również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, przy spełnieniu przesłanek określonych w przepisie.

Są to:

 1. posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w ilości nieznacznej;

 2. przeznaczenie ich na własny użytek sprawcy;

 3. uznania, że orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Określenie ?nieznaczna ilość? nie ma swojej definicji legalnej, a jej rozumienie często zależy od konkretnego stanu faktycznego. W doktrynie prawa karnego przyjmuje się np. że ilość posiadanych substancji nie może być większa niż kilka gramów czy nie powinna ona przekraczać kilku porcji.

Posiadanie nieznacznej ilości wiąże się też z tym, że ilość ta pozwala jedynie na przeznaczenie jej na własny użytek sprawcy. Oznacza to przede wszystkim, że ktoś nie posiada przy sobie narkotyków celem rozpowszechniania ich osobom trzecim ? powszechnie określanego jako handel narkotykami przez dealerów.

Istotne jest też, aby uznano, że w stosunku do sprawcy, przy którym znaleziono nieznaczną ilość środka odurzającego, orzeczenie kary nie ma sensu. Wówczas zarówno okoliczności (sprawca np. nie spożywał tego w miejscu niestosowanym, jak szkoła czy miejsce użyteczności publicznej), a także niski stopień społecznej szkodliwości (który uzasadniają, np. motywacja sprawcy, wiek, brak zamiaru, niewystąpienie szkody, posiadanie narkotyków tzw. ?miękkich? itd) wskazują, że cele kary już na tym etapie zostały osiągnięte. Udział w postępowaniu, postawienie zarzutów czy kontakt z organami ścigania wiąże się ze stresem i samo przez się wpływa na sprawcę wychowawczo.

Co taka regulacja oznacza dla przeciętnego obywatela, przy którym znaleziono nieznaczną ilość, np. marihuany? Przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 62 a u.p.n. postępowanie wobec niego może zostać umorzone (nawet przed jego oficjalnym wszczęciem), a więc sprawa zakończy się na tym etapie, nie trafi do sądu, a tym samym ? sprawca nie będzie odpowiadał karnie.

Należy jednak pamiętać, że polskie prawo wciąż przewiduje odpowiedzialność za posiadanie środków odurzających i nie w każdej sytuacji mała ilość narkotyków może zostać uznana za ?nieznaczną? w rozumieniu art. 62a u.p.n. Dyspozycja przepisu ma charakter fakultatywny ? co oznacza, że to organa (prokurator) podejmują decyzję, czy owe postępowanie winno być umorzone, czy jednak należy ocenę zachowania sprawcy oddać w ręce sądu. Niezbędna może okazać się tutaj pomoc profesjonalisty ? adwokata, który odpowiednią reakcją może wskazać organom wystąpienie przesłanek umorzenia z art. 62a u.p.n.

Stopień uszkodzenia ciała

Stopień uszkodzenia ciała

W wyniku przestępstwa z użyciem przemocy pokrzywdzony zazwyczaj doznaje obrażeń ciała, które według przepisów kodeksu karnego można podzielić na ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 kodeksu karnego), średni uszczerbek na zdrowiu (art. 157 § 1 kodeksu karnego) oraz na lekki uszczerbek na zdrowiu (art. 157 § 2 kodeksu karnego). Czytaj dalej

Recydywa

Recydywa

Recydywa prosta

Recydywa podstawowa została uregulowana w art. 64 § 1 kodeksu karnego, który stanowi, że jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Czytaj dalej

Karalne udzielenie innej osobie narkotyku

Karalne udzielenie innej osobie narkotyku – art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W myśl art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Czytaj dalej

Kolizja drogowa

Kolizja drogowa ? art. 86 kodeksu wykroczeń

Pojęcie kolizji drogowej nie funkcjonuje w polskim prawie, jednakże możemy posłużyć się następującym opisem: kolizja drogowa to zdarzenie podczas którego dochodzi do powstania strat wyłącznie materialnych, bez wyrządzenia osobom w niej uczestniczącej krzywdy w postaci np. śmierci, urazów. Czytaj dalej

Handel narkotykami ? przestępstwo z ART. 59 U.P.N.

W myśl art. 59 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ? kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zachowanie przestępcze, o którym w tym przepisie podejmowane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej polega więc na: udzielaniu innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianiu użycia albo nakłanianiu do użycia takiego środka lub substancji. Wyrażenie odnoszące się do celu przestępstwa, tj. do osiągnięcia korzyści majątkowej należy interpretować jako uzyskanie majątku albo uniknięcie strat bądź zmniejszenie obciążeń majątku. Korzyść osobista obejmuje natomiast świadczenia o charakterze niemajątkowym, które mają znaczenie dla uzyskującego ją, polepszając jego sytuację, a nawet oznaczają określoną przyjemność. Warto dodać, że n ie ma znaczenia czy sprawca przestępstwa rzeczywiście uzyskał korzyść majątkową lub osobistą w wyniku popełnienia czynu zabronionego. Istotny jest sam fakt, że przestępca obrał sobie za cel uzyskanie korzyści majątkowej lub osobistej.

Typ kwalifikowany przestępstwa

Zgodnie z ust. 2 wyżej wymienionej ustawy jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Przepis ten przewiduje więc surowszą karę w wypadku gdy czyn sprawy kierowany jest w osobę małoletnią, a więc taką, która nie ukończyła lat 18. Wskazany wymiar kary sprawia, że powyższe przestępstwo traktować należy jako zbrodnię, a nie jak w przypadku ust. 1, występek.

Wypadek mniejszej wagi

Jak wskazuje ust. 3 omawianego przepisu, w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przy ocenie czy w danej sytuacji mamy do czynienia z wypadkiem mniejszej wagi, sąd bierze pod uwagę szereg okoliczności takich jak np. stopień społecznej szkodliwości czynu sprawy, zasięg jego działania czy liczbę osób, którym udzielono narkotyku.

Stosowanie przemocy innego rodzaju lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego

Nowelizacja kodeksu karnego z dnia 10 września 2015 r. wprowadziła nowy typ ochrony lokatorów przed działaniami właścicieli lub innych osób, które miały za zadanie utrudnić korzystanie z lokalu mieszkalnego, doprowadzając z czasem do ich opuszczenia. Czytaj dalej

Spowodowanie wypadku samochodowego - zbita przednia szyba

Spowodowanie wypadku samochodowego

Spowodowanie wypadku samochodowego tj. przestępstwo z art. 177 kodeksu karnego – uwagi ogólne.

Art. 177 § 1 kodeksu karnego stanowi, iż kto, naruszając, choćby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła średni uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Czytaj dalej

miś

Sprawy rodzinne – jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (art. 113 par. 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego). Czytaj dalej

Jako i młotek jako metafora groźby karalnej

Groźba karalna

Groźba karalna ? przestępstwo z art. 190 kodeksu karnego

Pojęcie groźby karalnej

Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadniona obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Czytaj dalej