Kompetencje sądów polskich w sprawach o rozwód?

Kompetencje sądów polskich w sprawach o rozwód?

Polskie sądy mają wyłączną kompetencję do rozpoznawania spraw o rozwód, tzw. jurysdykcja wyłączna, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej.

Ponadto, sprawy o rozwód należą do jurysdykcji krajowej, tzw. jurysdykcja fakultatywna, gdy występuje przynajmniej jedna z następujących przesłanek:

1) oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.