Kiedy rozwód jest dopuszczalny?

Kiedy rozwód jest dopuszczalny?

Główną przesłanką dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami.
Niedopuszczalne jest natomiast rozwiązanie małżeństwa:
1)jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych dzieci małżonków, albo
2)jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a także
3)jeżeli żąda rozwodu małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.