Upadłość likwidacyjna i układ naprawczy

Upadłość likwidacyjna i układ naprawczy

Upadłość likwidacyjna - załamany biznesmen siedzący na ławce

Upadłość ogłosić może każdy przedsiębiorca, jak również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne będące-wspólnikami osobowych spółek handlowych, które ponoszą odpowiedzialność finansową za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Mogą ją również ogłosić wspólnicy spółki partnerskiej.

Kto nie może ogłosić upadłości?

Nie można ogłosić upadłości:

  1. Skarbu Państwa;
  2. jednostek samorządu terytorialnego;
  3. publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej;
  4. uczelni;
  5. osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Kiedy można ogłosić upadłość?

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki handlowej ciąży na każdym ze wspólników spółki osobowej (poza komandytariuszem w spółce komandytowej a także akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej) oraz na członkach zarządu spółki kapitałowej.

Wniosek należy złożyć w ciągu dwóch tygodni od chwili powstania w spółce stanu niewypłacalności.

Co oznacza niewypłacalność?

Niewypłacalny przedsiębiorca to taki, który zaprzestał wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, natomiast w przypadku osób prawnych niewypłacalność występuje wtedy gdy zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Właściwy sąd

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych.

Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.

Do rozpoznania spraw o ogłoszenie upadłości właściwy jest sąd upadłościowy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika.

Upadłość likwidacyjna

Upadłość likwidacyjna jest to proces, którego celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli ze środków pochodzących ze zbycia majątku przedsiębiorstwa upadłego. Jak wiadomo celem upadłości jest to aby móc zaspokoić wierzyciela w jak najwyższym stopniu.

Upadłość likwidacyjna oznacza przejęcie zarządu przedsiębiorstwa przez syndyka oraz spieniężenie majątku. W praktyce znaczna większość postępowań upadłościowych zmierza do likwidacji przedsiębiorstwa.

Upadły jest zobowiązany do wskazania i wydania syndykowi całego swojego majątku, w tym także dokumenty dotyczące jego działalności, majątku i rozliczeń, w tym również księgi rachunkowe i pozostałe ewidencje.

Upadłość z możliwością zawarcia układu

Postępowanie upadłościowe może mieć na celu kontynuację działalności przedsiębiorcy poprzez zawarcie układu z wierzycielami.

Sąd zezwala na zawarcie układu w sytuacji gdy takie rozwiązanie umożliwi zaspokojenie wierzycieli w wyższym stopniu niż przez likwidację.

Układ może zostać zaproponowany zarówno przez dłużnika, jak i przez wierzyciela w zależności od tego, który z nich występuje do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

W przypadku zgody na układ naprawczy zarządzanie majątkiem pozostaje w rękach dłużnika, którego jednak poczynania kontrolowane są przez nadzorcę sądowego.

Postępowanie naprawcze

Postępowanie naprawcze ma na celu ochronę przedsiębiorcy przed ogłoszeniem upadłości w sytuacji gdy jest on zagrożony niewypłacalnością. Czyli pomimo wykonywania swoich zobowiązań, według oceny jego sytuacji ekonomicznej jest wiadome, że w niedługim czasie stanie się on niewypłacalny.

W takiej sytuacji przedsiębiorca może złożyć w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego wraz planem naprawczym.

Postępowanie to może prowadzić także przedsiębiorca, w stosunku do którego sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, jego opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10 % wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, a jednocześnie sąd zezwolił na prowadzenie postępowania naprawczego.

Nie stosuje się postępowania naprawczego do przedsiębiorcy który:

  1. już prowadził postępowanie naprawcze, jeżeli od jego umorzenia nie upłynęły 2 lata;
  2. już był objęty układem zawartym w postępowaniu naprawczym albo upadłościowym, jeżeli od wykonania układu nie upłynęło 5 lat;
  3. przeciw któremu przeprowadzono postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku, albo w którym przyjęto układ likwidacyjny, jeżeli od prawomocnego zakończenia postępowania nie upłynęło 5 lat;
  4. w stosunku do którego oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości albo umorzono postępowanie upadłościowe z braku majątku na zaspokojenie kosztów postępowania, jeżeli od uprawomocnienia się postępowania nie upłynęło 5 lat.

Z dniem wszczęcia postępowania naprawczego: zawiesza się wykonanie zobowiązań przedsiębiorcy; zawiesza się naliczanie odsetek należnych od przedsiębiorcy; potrącenie wierzytelności jest dopuszczalne; nie mogą być wszczynane przeciwko przedsiębiorcy postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, a wszczęte podlegają z mocy prawa zawieszeniu, z wyjątkiem postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych dotyczących wierzytelności nieobjętych układem.