Alimenty po rozwodzie między byłymi małżonkami

Alimenty po rozwodzie między byłymi małżonkami

Małżonkowie odwrócenie do siebie plecami - alimenty po rozwodzie

Alimenty po rozwodzie z reguły przysługują małżonkowi nie ponoszącemu winy za rozkład pożycia.

Po rozwodzie nie wszystkie wzajemne obowiązki między małżonkami zostaną zupełnie zniesione. Może się okazać, że sąd nałoży obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu.

Dotyczy to często sytuacji gdy małżonek pracujący opuszczając rodzinę przestaje niejako wnosić pieniądze do wspólnego domu. Wtedy współmałżonek może znaleźć się w potrzebie zaspokojenia chociażby podstawowych opłat czy kosztów wyżywienia i mieszkania. Pomoc adwokata może okazać się w takiej sprawie niezbędna.

Poniżej ważne informacje odnośnie kiedy i w jakiej wysokości można dochodzić alimentów od byłego małżonka.

Kiedy żądać alimentów od byłego małżonka?

Aby móc otrzymać alimenty od byłego małżonka należy pamiętać, iż wiąże się to ściśle z ustaleniem winy rozkładu pożycia przy rozwodzie.

Należy przypomnieć, iż związek małżeński może zostać rozwiązany:

  1. z wyłącznej winy jednego z małżonków.
  2. z winy obojga małżonków
  3. bez orzekania o winie
  4. z ustaleniem, że żadne z małżonków nie ponosi winy.

Winę trzeba udowodnić ale korzyść z tego taka, że można zasądzić alimenty od winnego niezależnie od tego czy współmałżonek jest biedny czy nie.

Alimenty a rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków?

Zgodnie z art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Ten rodzaj alimentów ma na celu wyrównanie stopy życiowej byłego niewinnego małżonka.

Przez jaki czas małżonek wyłącznie winny jest zobowiązany do uiszczania alimentów?

W przypadku, gdy zobowiązany do płacenia alimentów jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, obowiązek do przyczyniania się do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb byłego małżonka nie jest ograniczony czasowo.

Natomiast należy pamiętać, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu ustaje w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Zawarcie nowego związku przez osobę zobowiązana do płacenia alimentów nie zwalnia jej z zobowiązania względem byłego małżonka.

Czy w przypadku rozwodu bez orzekania o winie bądź z ustaleniem, że żadne z małżonków nie ponosi winy istnieje szansa na uzyskanie alimentów?

W takiej sytuacji należy odwołać się do ogólnych przepisów dotyczących obowiązku alimentacyjnego między krewnymi.

Byli małżonkowie mogą żądać wzajemnie od siebie alimentów tylko jeżeli znajdują się w niedostatku. Stan niedostatku zachodzi wtedy, gdy uprawniony nie ma możliwości zarobkowych i majątkowych powalających na pełne lub częściowe pokrycie potrzeb. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5.07.2000 r. (I CKN 226/00) wskazano, iż w niedostatku pozostaje nie tylko taki uprawniony, który nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, lecz także taki, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w części lub w pełni zaspokojone. Wśród przyczyn powstania niedostatku wymienić należy niemożność podjęcia pracy zarobkowej wskutek konieczności zajmowania się wychowaniem dzieci, brak kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy odpowiedniej do wieku, stanu zdrowia i posiadanych umiejętności.

Obowiązek ten jest jednak ograniczony do okresu 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W sytuacjach wyjątkowych okres ten może ulec przedłużeniu (np. w sytuacji choroby).

Wysokość opłaty od pozwu

Przy pozwie o alimenty strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest zwolniona od kosztów sądowych (art. 96 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).