Alimenty dla rodzica od dzieci

Alimenty dla rodzica od dzieci

Alimenty dla rodziców, plik pieniędzy jako metafora alimentów

Alimenty dla rodziców od dzieci – od kilku lat liczba pozwów rodziców wobec dzieci rośnie. Nie ma jednoznacznej definicji niedostatku, ale przyjmuje się, że jest to sytuacja, gdy rodzic nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, a dzieci mają możliwości finansowe żeby pomóc.

Jednakże, sprawa nie jest tak oczywista, muszą być spełnione konkretne przesłanki. Ponadto, prawo przewiduje pewne wyjątki, przede wszystkim co do przyczyn popadnięcia rodzica w niedostatek.

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione aby otrzymać alimenty od dzieci?

Przesłanki otrzymania alimentów od dzieci:

  1. występują uzasadnione potrzeby uprawnionego, który nie jest w stanie samodzielnie się zaspokoić;
  2. zobowiązany ma możliwości zarobkowo majątkowe by wspomóc uprawnionego;
  3. należy pozostawać w niedostatku przez uprawnionego do alimentów;
  4. pozew o zasądzenie alimentów nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Czym jest niedostatek?

Po stronie rodziców wymagane jest aby powstał stan niedostatku. Samo pojęcie niedostatku należy utożsamiać ze stanem w którym dana osoba nie jest w stanie zaspokoić wszystkich, lub nawet części, swoich uzasadnionych potrzeb.

Za znajdujące się w niedostatku należy uważać osoby, które nie mogą własnymi siłami zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb, nie posiadają własnych środków w postaci wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty, ani też dochodów z własnego majątku?. (Uchwała Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 16 grudnia 1987 r. sygn. akt III CZP 91/86)

Alimenty a sprzeczność z zasadami współżycia społecznego?

Zdarza się, że po alimenty wobec swoich dzieci zgłasza się rodzic który całe życie nie interesował się swoim dzieckiem i nie dokładał jakichkolwiek starań do sprawowania opieki. W takim przypadku dziecko może powoływać się na przepisy dotyczące naruszenia prawa podmiotowego.

Tego typu roszczenie rodzica o alimenty, w skonkretyzowanej sytuacji, może bowiem stanowić nadużycie przysługującego mu uprawnienia, a przez to być sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

Ustawodawca przewidział tę sytuację i zgodnie z art. 144 ze zn 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Wysokość opłaty od pozwu

Przy pozwie o alimenty strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest zwolniona od kosztów sądowych (art. 96 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).