Separacja

Separacja dwojga małżonków

Dobrze wykorzystany czas separacji może przyczynić się do uratowania związku. Jednakże, separacja sama w sobie nie jest gwarancją sukcesu, zastosowana niewłaściwie lub w niewłaściwym momencie może nawet przyczynić się do utrwalenia rozpadu małżeństwa.

Pozew o separację w Łodzi wiąże się często z długim oczekiwaniem na termin rozprawy. Ważne jest aby zabezpieczyć roszczenia o alimenty albo o kontakt z dzieckiem już na wstepie. Pomoc adwokata może okazać się niezbędna.

Ponadto, należy także pamiętać, że separacja ma swoje konsekwencje prawne, zarówno w zakresie wzajemnych obowiązków jak i w kwestiach majątkowych małżonków. Następuje rozkład pożycia małżeńskiego – lecz nie jest on trwały – jednakże prowadzi do ustania wspólności majątkowej małżeńskiej.

WAŻNE – przy separacji możliwe jest aby sąd na wniosek małżonków zachował wspólność majątkową między nimi.

Czym jest separacja?

Separacja jest instytucją uregulowaną w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zbliżoną do instytucji rozwodu, jednak nie niesie ze sobą tak rozległych skutków prawnych.

Separacja polega na sądowym uregulowaniu rozłączenia małżonków, bez rozwiązywania związku małżeńskiego. Jest to stan w którym między małżonkami uchylona zostaje wspólność majątkowa, lecz żadne z nich nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Separacja może być rozwiązaniem tymczasowym, które może służyć do pogodzenia się małżonków, bądź być etapem przejściowym do wystąpienia do sądu z pozwem rozwodowym.

Przesłanki orzeczenia separacji

Aby żądać orzeczenia między małżonkami separacji, należy udowodnić tylko jedną przesłankę którą jest zupełny rozkład pożycia. Chodzi o ustanie więzi majątkowej, uczuciowej, seksualnej.

Natomiast w porównaniu do instytucji rozwodu, należy też udowodnić, że rozkład pożycia ma charakter trwały. Z tego też względu orzeczenie separacji jest łatwiejsze oraz umożliwia wystąpienie z żądaniem separacji także przez małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia.

Kiedy nie orzeka się separacji?

Separacja jest niedopuszczalna jeśli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W praktyce to ostatnie zdarza się rzadko. Częściej sąd musi rozważać kwestią czy orzec rozwód czy separację bo zwykle któryś ze skłóconych małżonków żąda rozwodu.

Gdzie złożyć pozew o separacje?

Pozew o separację powinien zostać złożony w sądzie okręgowym właściwym miejscowo ze względu na ostatnie miejsce wspólnego zamieszkiwania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich jeszcze w okręgu tego sądu przebywa.

W Łodzi jest to Sąd Okręgowy przy Placu Dąbrowskiego. Właściwy także dla Sądu rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi oraz Sądów Rejonowych w Kutnie, Łowiczu, Pabianicach, Skierniewicach, Zgierzu, Brzezinach, Łęczycy i Rawie Mazowieckiej.

Skutki orzeczonej separacji?

  1. powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej;
  2. wyłączenie pozostającego w separacji małżonka od dziedziczenia;
  3. małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy;
  4. brak domniemania pochodzenia dziecka stanowiące, że dziecko urodzone przez żonę pozostającą w separacji jest dzieckiem męża;

Separacja a alimenty?

Sąd w wyroku ustanawiającym separację obowiązkowo określa wysokość alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci obydwojga małżonków. Warto jednak pamiętać, że podobnie jak przy rozwodzie, w określonych sytuacjach alimentów może domagać się jeden z małżonków także bezpośrednio na siebie.

Jako adwokat praktykujący w sprawach o rozwód i separację, podnoszę często wygórowane żądania jednego z małżonków jako przyczyniające się do utrwalenia rozkładu małżeństwa czyli skłaniam sąd do orzeczenia rozwodu zamiast separacji jeśli jest to konieczne.

Wysokość opłaty od pozwu

Opłata od pozwu o separację złożonego przez jednego z małżonków wynosi 600 zł, natomiast jeśli separacja ma być orzeczona na zgodny wniosek małżonków wtedy opłata wyniesie 100 zł (art. 26 oraz art. 37 ust 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).