Efekt domino
09
paź 14

Nowe orzeczenie Sądu Najwyższego – odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 lipca 2014 r. II CSK 582/2013 Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu za szkodę poniesioną przez wierzyciela w postaci niewyegzekwowanej od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wierzytelności spowodowanej zawinionym niezgłoszeniem wniosku o ogłoszeniu upadłości spółki. Teza Jeżeli szkoda poniesiona przez wierzyciela byłaby konsekwencją niezgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie […]

Detektyw z lupą
21
sty 14

Orzeczenie Sądu Najwyższego – stosowanie inwigilacji przez prywatnego detektywa

I KZP 17/13 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 28 listopada 2013 r. Czy zainstalowanie w pojeździe osoby będącej przedmiotem zlecenia detektywistycznego urządzenia GPS związanego z obserwacją osoby jest czynnością dopuszczalną w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U.2002.12.110.), czy też jest czynnością operacyjno – rozpoznawczą […]

business people
21
sty 14

Orzeczenie Sądu Najwyższego – pełnomocnictwo od prokurenta

III CZP 45/13 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 24 lipca 2013 r. Czy prokurent w związku z umocowaniem zawartym w art. 109[1] § 1 k.c., jest uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym, pracownikowi przedsiębiorcy, na podstawie postanowień przepisu art. 87 § 2 k.p.c.?​ Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r. ​Prokurent […]

Signing testament
21
sty 14

Orzeczenie Sądu Najwyższego – darowizna na wypadek śmierci

III CZP 79/13 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 13 grudnia 2013 r. Czy umowa darowizny, w której strony uzgodniły, że jej skutek w postaci bezpłatnego przysporzenia majątkowego po stronie obdarowanego nastąpi z chwilą śmierci darczyńcy (darowizna na wypadek śmierci) należy do umów o spadek po osobie żyjącej wskazanych w art. 1047 k.c. bądź jest sprzeczna […]

Młotek sędziowski
08
sie 13

Orzeczenie Sądu Najwyższego – zakaz prowadzenia pojazdów

I. Izba Karna I KZP 4/13 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 20 czerwca 2013 r. Czy zawarte w przepisie art. 182 § 2 k.k.w. określenie „organ, do którego przesłano orzeczenie zawierające zakaz prowadzenia pojazdów zobowiązany jest cofnąć uprawnienia do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie” oznacza, że brak decyzji tego organu stanowi przeszkodę do ustalenia, że […]