Porady prawne

15
wrz 17

Konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy

Auto - zabawka jako metafora - konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów wiąże się z problemem konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Ale czy w każdym przypadku? Odpowiedzi na to zagadnienie należy poszukać w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami . Ustawodawca w art. 49 ust […]

21
sie 17

Spowodowanie wypadku samochodowego

Spowodowanie wypadku samochodowego - zbita przednia szyba

Spowodowanie wypadku samochodowego tj. przestępstwo z art. 177 kodeksu karnego – uwagi ogólne. Art. 177 § 1 kodeksu karnego stanowi, iż kto, naruszając, choćby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła średni uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Dobra chronione powyższym […]

18
sie 17

Przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego a warunkowe umorzenie postępowania karnego

Butelka na trawie jako metafora nietrzeźwości

Kierowca, wsiadając za kółko w stanie po spożyciu alkoholu naraża się na popełnienie przestępstwa opisanego w art. 178a kodeksu karnego. Zgodnie dyspozycją art. 178a § 1 k.k., kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności […]

02
sie 17

Zgoda rodzica na stały pobyt dziecka za granicą

Tory jako metafora pobyt dziecka za granicą

W sytuacji kiedy rodzice dziecka są rozwiedzeni czy też pozostają w separacji, najczęściej Sąd rozstrzyga w wyroku o kwestiach dotyczących opieki nad małoletnim. Art. 97 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a jeżeli nie mogą dojść do porozumienia, o danej kwestii rozstrzyga sąd opiekuńczy. Wyrażany w […]

28
cze 17

Wyrobienie paszportu dla dziecka a zgoda rodziców

Paszport - infografika

Podróżowanie czy ogólnie rzecz ujmując – przemieszczanie się nawet na znaczne odległości, stanowi w dzisiejszych czasach zjawisko powszechne. Nierozerwalnie z tym zjawiskiem związane jest posiadanie dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu. Wyrobienie paszportu dla dziecka wydaje się czynnością pozornie prostą i nieproblematyczną. Sytuacja komplikuje się jednak wówczas, gdy rodzice dziecka mieszkają osobno i nie […]

01
cze 17

Sprawy rodzinne – jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem

miś

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (art. 113 par. 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego). W przypadku, gdy jeden z rodziców utrudnia bądź całkowicie […]

03
paź 16

Groźba karalna

Jako i młotek jako metafora groźby karalnej

Groźba karalna – przestępstwo z art. 190 kodeksu karnego Pojęcie groźby karalnej Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadniona obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Groźba karalna jest ścigana na wniosek pokrzywdzonego. Przedmiot […]

23
wrz 16

Prawo administracyjne – sposoby uzyskania obywatelstwa polskiego

Sposoby uzyskania obywatelstwa polskiego

Choć istnieje kilka sposobów na uzyskanie obywatelstwa polskiego, procedura jego przyznania jest w większości przypadków dość skomplikowana i długotrwała a od osoby zainteresowanej wymaga pełnego zaangażowania w trakcie toczącego się postępowania. Sposób załatwiania spraw dotyczących uzyskania obywatelstwa polskiego reguluje ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 r. oraz w przypadku repatriantów – ustawa […]

17
wrz 16

Kradzież – przestępstwo z art. 278 Kodeksu Karnego

Otwarta kłódka jako metafora kradzieży

Kradzież to czyn zagrożony karą, określony w art. 278 Kodeksu Karnego jako zabór rzeczy ruchomej właścicielowi. Zabór oczywiście musi być bezprawny. Zgodnie z orzecznictwem, sytuacja taka następuje na przekór woli posiadacza. Ponadto, kradzież dokonana zostaje tylko w formie działania, nigdy zaś zaniechania. Jest to przestępstwo o znacznej rozpiętości jeśli chodzi o rozmiar naruszenia. Wartość przedmiotu […]

12
wrz 16

Rozwód za granicą

Rozwód załżonków

Rozwód to jedna z trudniejszych decyzji, jaką muszą podjąć małżonkowie. Należy go traktować jako ultima ratio, swojego rodzaju rozwiązanie ostateczne, gdy w istocie brak jest szans, by małżeństwo uratować. Jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód. Realia dzisiejszego świata sprawiają, że zjawisko emigracji, […]